HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Spotkanie Komitetu Użytkowników Cyklotronu U-200P

ŚLCJ, 09.11.2004


Ważniejsze wnioski i informacje:

1. Kolejność przyznawania czasu wiązki poszczególnym grupom wynika z rankingu utworzonego po ocenie wniosków przez Komitet Eksperymentów. Jeśli zapotrzebowanie na wiązkę przewyższa czas możliwy do rozdysponowania, grupy które otrzymały najniższe oceny nie dostaną przydziału wiązki. O przeprowadzenie eksperymentu mogą się ubiegać dopiero za kilka miesięcy przy kolejnym rozdziale wiązki.

2. Po ocenie zgłoszeń dokonanej przez Komitet Eksperymentów negocjacje z kierownikami grup dotyczące terminów eksperymentów powinny odbywać się przed spotkaniami Komitetu Użytkowników, nie w trakcie.

3. Na stronie www. Laboratorium zostaną zamieszczone kryteria jakimi Komitet Eksperymentów kieruje się przy ocenie wniosków o wiązkę.

4. Dokonano przydziału czasu wiązki. Jak zawsze informacja na ten temat znajdzie się na HIL i na www. Z uwagi na to, że zapotrzebowanie na wiązkę było większe niż czas przeznaczony na eksperymenty, jedna z grup nie zakwalifikowała się, a jednej skrócono planowany czas eksperymentu. Jako pierwszy odbędzie się zaległy (sprzed wakacji) eksperyment grupy kulombowskiej.

5. Między I i II obiegiem wodnym cyklotronu są przecieki. W związku z tym w najbliższym czasie cyklotron będzie wyłączony (prawdopodobnie na tydzień) w celu zainstalowania nowych wymienników ciepła.

6. Na HIL zostaną rozesłane zasady bezpiecznej pracy w Hali Eksperymentów, m.in. formalne wymagania jakie muszą spełniać osoby pracujące przy przygotowaniu i prowadzeniu eksperymentów. Zasady te na spotkaniu przedstawił inspektor ochrony radiologicznej p. Roman Tańczyk (zał. 1). 15.10.2004 w Laboratorium była kontrola z PAA, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

7. Przewodniczący Komitetu Eksperymentów dr Brunon Sikora przedstawił najczęstsze braki we wnioskach o wiązkę ocenianych przez Komitet. Są to:

-brak dokładnej oceny szybkości zbierania danych i wyliczenia wynikającego z niej czasu potrzebnego na eksperyment. Czas ten może być wyliczony albo oceniony na podstawie poprzednich eksperymentów, ale we wniosku powinna znaleźć się odpowiednia dokumentacja

-brak dobrego uzasadnienia merytorycznego projektu, podkreślenia atrakcyjności propozycji, wypunktowania celów eksperymentu wg wartości

-braki w publikacjach, m.in. będących podstawą oszacowania czasu eksperymentu

-brak oceny szansy na publikację wyników eksperymentu

8. W Laboratorium potrzebny jest nowy elektronik pomagający przy obsłudze eksperymentatorów (mgr inż. Kisieliński pracuje już tylko na pół etatu). Najpierw trzeba znaleźć odpowiednią osobę, najlepiej młodą, potem zastanowić się nad sposobem jej finansowania czy ewentualnym wystąpieniem o dodatkowy etat techniczny dla Laboratorium.

9. Prowadząca pracownię targetową dr Stolarz ma przedłużony o rok urlop bezpłatny, w związku z tym nie ma możliwości wytwarzania targetów w Laboratorium.

Załącznik 1.

Przypomnienie ogólnych zasad wykonywania prac w narażeniu na promieniowanie i inne czynniki szkodliwe na terenie ŚLCJ

 1. Odpowiedzialność kierownika eksperymentu:
  1. dostarcza do ŚLCJ (do J. Choińskiego lub w. Kalisiewicza lub R. Tańczyka) listę uczestników eksperymentu wraz z kopiami zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu,
  2. umożliwia, przed rozpoczęciem eksperymentu, wewnętrzne przeszkolenie BHP i OR w ŚLCJ podległych mu osób, które nie posiadają takiego przeszkolenia,
  3. nadzoruje bezpieczne wykonanie pracy przez podległe mu osoby.
 2. Zasady zachowania na terenie boksów uczestników prowadzonego eksperymentu:
  1. znajomość i stosowanie się do instrukcji ppoż. oraz ochrony radiologicznej,
  2. wejście na teren boksów tylko za wiedzą i zgodą operatora,
  3. przebywanie na terenie boksów tylko z asekuracją drugiej osoby np. innego uczestnika eksperymentu lub operatora,
  4. stosowanie do kalibracji aparatury źródeł promieniotwórczych tylko tych, które nie grożą skażeniem jonowodów,
  5. wynoszenie tarcz po eksperymencie tylko za wiedzą i zgodą osób wymienionych w pkt. 1.a.
-